AVISO LEGAL

CAT

  1. PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica i el Reglament General-UE-2016/679 del Parlament i Consell d'Europa de protecció de dades de caràcter personal, aprovat el 27 d'abril de 2016 i d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades personals que ens faciliti en completar i enviar el Formulari seran incorporades en un fitxer automatitzat de les que serà titular i responsable, la següent societat:

  • LYMBUS LIFE SL amb NIF B-65971681 i domicili fiscal al carrer Comte Borrell 62, 4 - 1, 08015 - Barcelona, amb les següents finalitats:

    • Gestionar la informació dels productes oferts per Lymbus Life

    • L'enviament per mitjans electrònics, comunicacions informatives, inspiracionals, comercials de promoció o publicitat dels serveis i productes oferts per LYMBUS LIFE. o els seus clients.

El temps que les dades es mantindran en el fitxer, serà fins que el participant no indiqui el seu desig de no formar part del mateix.

En qualsevol moment, el participant pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com revocar el consentiment prestat per a l'enviament d'aquestes comunicacions comercials electròniques, remetent respectivament, la seva sol·licitud a la mercantil que s'indica a continuació:

  • En cas de voler dirigir-se a l'empresa LYMBUS LIFE S.L. pot fer-ho mitjançant correu electrònic a la següent adreça: info@lymbus.com; o mitjançant petició escrita dirigida a MOUNTAIN LIFE S.L., amb domicili fiscal al carrer Comte Borrell 62, 4 - 1, 08015 - Barcelona.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

L'enviament de les seves dades mitjançant el/els formularis de la nostra web estarà supeditat obligatòriament al fet que hagi llegit/acceptat la Política de Privacitat, mitjançant un check box obligatori al peu del formulari.

D'acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic en el seu article 21, demanem el seu consentiment per poder realitzar comunicacions publicitàries que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, aquest consentiment l'acceptarà o negarà amb un check box obligatori al peu del formulari.

ENG

13.    DATA PROTECTION

In accordance with that which is established by Organic Law and General Regulation EU-2016/679 of the European Parliament and Council for the Protection of Personal Data, approved on 27 April 2016, and in accordance with the provisions of Organic Law 15/1999 of 13 December on the Protection of Personal Data and Royal Decree 1720/2007 of 21 December approving the Regulation developing Organic Law 15/1999 of 13 December on the Protection of Personal Data, we inform you that personal data provided to us upon your completion and submission of the Form shall be incorporated into an automated file belonging to the following company:

●      LYMBUS LIFE, S.L. with Spanish Tax ID No. B-65971681 and registered office at Calle Comte Borrell 62, 4 – 1, 08015 – Barcelona, for the following purposes:

o   Management the information of the products included into the website

o   The sending out by electronic media or material providing information, inspiration or marketing content on the services and products offered by LYMBUS or its clients

Data shared shall remain in the file until the participant declares a desire to be removed from said file.

The Participant may exercise their rights to access, rectify, cancel and oppose, as well as to revoke the consent they granted for the sending of such e-commerce materials, with any such request to be made to the company indicated below:

●      To contact LYMBUS LIFE, S.L., please email info@lymbus.com or send written correspondence to LYMBUS LIFE, S.L., with registered office at Calle Comte Borrell 62, 4 – 1, 08015 - Barcelona.

Unless informed otherwise, we understand that your data has not been subject to modification, that you agree to notify us of any such modifications and that we have your consent to use the data in order to foster loyal relations between the parties.

The sending of your data by means of the form(s) on our website shall require you to read and accept the Privacy Policy by means of a mandatory check box at the bottom of the form.

In accordance with that which is established in article 21 of Law 34/2002 on Information Society Services and E-Commerce, we request your consent to send you advertising material we consider to be of possible interest to you by email or by any other equivalent means of electronic communication, with your consent granted or denied by means of a mandatory check box at the bottom of the form.

ESP

13 - PROTECCIÓN DE DATOS

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica y el Reglamento General-UE-2016/679 del Parlamento y Consejo de Europa de protección de datos de carácter personal, aprobado el 27 de abril de 2016 y de acuerdo con lo establecido la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales que nos facilite en completar y enviar el Formulario serán incorporados en un fichero automatizado de los que será titular y responsable, la siguiente sociedad:

  • LYMBUS LIFE SL con NIF B-65971681 y domicilio fiscal en la calle Comte Borrell 62, 4-1, 08015 - Barcelona, con las siguientes finalidades

  • Gestionar la información de los productos ofrecidos por Lymbus Life

  • El envío por medios electrónicos, comunicaciones informativas, inspiracionales, comerciales de promoción o publicidad de los servicios y productos ofrecidos por LYMBUS LIFE. o sus clientes.


El tiempo que los datos se mantendrán en el archivo, será hasta que el participante no indique su deseo de no formar parte del mismo.

En cualquier momento, el participante puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como revocar el consentimiento prestado para el envío de estas comunicaciones comerciales electrónicas, remitiendo respectivamente, su solicitud a la mercantil que se indica a continuación:

En caso de querer dirigirse a la empresa LYMBUS LIFE S.L. puede hacerlo mediante correo electrónico a la siguiente dirección: info@lymbus.com; o mediante petición escrita dirigida a LYMBUS LIFE LIFE S.L., con domicilio fiscal en la calle Comte Borrell 62, 4-1, 08015 - Barcelona.

Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos el consentimiento para utilizarlos a fin de poder fidelizar la relación entre las partes.

El envío de sus datos mediante el / los formularios de nuestra web estará supeditado obligatoriamente a que haya leído / aceptado la Política de Privacidad, mediante un check box obligatorio al pie del formulario.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico en su artículo 21, solicitamos su consentimiento para poder realizar comunicaciones publicitarias que consideremos puedan ser de su interés, por correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente, este consentimiento la aceptará o negará con un check box obligatorio al pie del formulario.